Certificaat: Post HBO Civiele bewindvoerder
Online Studieduur: 4 maanden, 12 maanden toegang
Inclusief 1 praktijkdag
Inclusief live webcollege


 

E-learning opleiding bewindvoerder

Als iemand zijn eigen financiën niet meer kan beheren, dan kan (een deel van) zijn/haar vermogen onder bewind gesteld worden.
Een Civiele Bewindvoerder behartigt de financiële belangen van meerderjarigen door middel van beschermingsbewind. Het doel van deze civiele bewindvoering is het scheppen van overzicht in de financiële situatie, die door ziekte, handicap, hoge leeftijd, verslaving, schulden of andere bijzondere omstandigheden waarin een klant zich kan bevinden is ontstaan. Daarnaast is het de taak van de bewindvoerder om inkomsten en uitgaven van de klant te optimaliseren. De bewindvoerder heeft altijd te maken met een betrokkene die handelingsbekwaam is.

Het is ook mogelijk om voor iemand die op het persoonlijke (niet financiële) vlak niet voor zichzelf kan zorgen een mentor te benoemen. De mentor geeft zo iemand advies en neemt zoveel mogelijk in overleg met hem beslissingen op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.
De kantonrechter beslist over de ondercuratelestelling, de onderbewindstelling en het mentorschap.

De kantonrechter benoemt de bewindvoerder. Deze kantonrechter toetst of civiele bewindvoering werkelijk noodzakelijk is. De bewindvoerder legt ook aan deze kantonrechter verantwoording af over het door hem gevoerde financiële beleid.

Met deze opleiding wordt je opgeleid tot professioneel Civiele Bewindvoerder ook wel beschermingsbewind genoemd.

Wat is beschermingsbewind
Onderbewindstelling van goederen is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen.
Het is een beschermingsmaatregel om mensen te beschermen tegen zichzelf of anderen.
De bewindvoerder wordt aangesteld door de rechtbank.

Een onder meerderjarigenbewind gestelde persoon verliest het beheer over zijn goederen
Dit heeft wel ver gaande consequenties voor de betrokkenen. Meerderjarigen wiens goederen onder bewind zijn geplaatst kunnen niet meer zelfstandig over die goederen beslissen. Maar blijven wel handelingsbekwaam. Zij kunnen bijvoorbeeld wel vragen om meer huishoudgeld of vakantiegeld mits daar uiteraard voldoende financiële dekking tegenover staat. Alle vaste lasten en eventuele schulden moeten immers op tijd kunnen worden voldaan.

Het is tevens de taak van de bewindvoerder om op een goede en vooral heldere wijze uit te leggen waarom er geen ruimte is om een budget te verhogen. Dit valt niet altijd mee. Het vraagt om geduld en inlevingsvermogen.

Dankbaar maar niet makkelijk
Al met al een niet makkelijk vakgebied maar wel dankbaar als je op de juiste wijze kunt omgaan met emoties en vaak onmacht van cliënten.

Automatisering
Een bewindvoerder moet om zijn werk goed te kunnen uitvoeren over een adequate automatisering beschikken. Dit om alle betalingen stipt op tijd te kunnen uitvoeren.
Cliënten en familie dan wel begeleiders van cliënten moeten regelmatig (liefst) maandelijks) een goed en helder overzicht ontvangen van de inkomsten en uitgaven. Dit voorkomt veel vragen en geeft vertrouwen.

Doelgroep en vooropleiding

Je dient te beschikken over een passende MBO-4 diploma en 2 jaar relevante werkervaring of een passende HBO opleiding.
Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM beoordeelt of je aan de eisen voldoet.
Het Landelijk Kwaliteitsbureau erkent opleidingen niet als algemeen geschikt.
De geschiktheid van een opleiding hangt af van de specifieke situatie van een persoon.
Als de opleiding in een specifiek geval als geschikt wordt gezien is dit geen garantie dat dit bij andere verzoekers ook het geval is. Dit is namelijk afhankelijk van de vooropleiding van een persoon.

Wij adviseren dan ook bij twijfel contact op te nemen met het Landelijk Kwaliteitsbureau en de kantonrechter. Op deze manier zal teleurstelling voorkomen worden.
Bekijk hier een overzicht van passende opleidingen voor bewindvoerders en hoe je een opleidingstoets kan indienen.

Niveau
HBO niveau

Kwaliteitseisen bewindvoering

Let op belangrijk! Bekijk de kwaliteitseisen
Om benoembaar te zijn als professionele bewindvoerder dien je ten minste te beschikken over een MBO 4 diploma en een passende beroepsopleiding. Indien je benoemd wilt worden in bewinden wegens verkwisting of het hebben van problematische schulden (hierna: ‘schuldenbewind’) moet je tenminste beschikken over een HBO diploma. Ook dit diploma moet van een passende opleiding zijn. Je kunt ook in schuldenbewind benoemd worden als je beschikt over een MBO 4 diploma en je daarnaast tenminste 2 jaar ervaring als curator of bewindvoerder hebt. Als je op 1 april 2014 nog geen professionele bewindvoerder was, moet je meteen bij je eerste benoeming aan deze opleidingseis voldoen. Als je op 1 april 2014 al in meer dan twee zaken bewindvoerder was, heb je twee jaar de tijd om aan de opleidingseis te gaan voldoen.

Het Landelijke Kwaliteitsbureau Curatoren, Beschermingsbewindvoerders en Mentoren (CBM) controleert of je voldoet aan de kwaliteitseisen. Het benoemen als bewindvoerder in een individuele zaak is de verantwoordelijkheid van de kantonrechter. Het blijft ook de verantwoordelijkheid van de kantonrechter in dat arrondissement om toezicht te houden in individuele zaken. De jaarlijkse controle (handhaving) of je nog steeds voldoet aan de kwaliteitseisen, is na 1 januari 2016 een taak van het Landelijk Kwaliteitsbureau. Het Landelijk Kwaliteitsbureau is gevestigd bij de rechtbank Oost-Brabant. Wij adviseren dan ook bij twijfel contact op te nemen met het Landelijk Kwaliteitsbureau en de kantonrechter. Op deze manier zal teleurstelling voorkomen worden.
Bekijk hier meer informatie over de kwaliteitseisen en de toelatingseisen.

Alles wat je uit boeken kunt halen heb je mij niet voor nodig. Over de dagelijkse praktijk kan ik je alles vertellen.

Probeer ’t en je weet ‘t.
Docent C. Sonneveldt

Persoonlijke online omgeving

In de online omgeving ontvang je diverse examentrainingen en opdrachten om je extra goed voor te bereiden op het examen. Liever leren via mobiel of tablet? Dat kan met onze gratis memotrainer App. Dagelijks ontvang je vragen en heb je de mogelijkheid om een examendatum in te stellen om zo gericht te trainen.

 • Inclusief handige memo trainer waarbij je dagelijks kunt oefenen met examenvragen
 • Inclusief webcolleges over de theorie
 • Mentor beschikbaar op alle werkdagen

Programma

Al het lesmateriaal staat in je persoonlijke online omgeving zodat jij kan studeren waar en wanneer jij wilt. Het is ook mogelijk om het werkboek thuis te ontvangen voor €39,95.
Onder begeleiding van een docent haal jij het beste uit de opleiding.

Als Civiele Bewindvoerder ondersteun je mensen die zelf geen beslissingen kunnen of willen nemen over hun financiële zaken. Je leert op welke manier je je rol als Bewindvoerder uitvoert en je de financiën van iemand overneemt, structureert en beheert. Als Bewindvoerder ben je ook aanspreekpunt voor de betrokkene(n). Daarom leer je op welke wijze je het beste kunt communiceren en hoe je op de juiste manier gesprekken voert.

Zelfstandig leren
Bewindvoerder is zowel een sociaal als financieel/juridisch vak. Zelfstandig leren is een belangrijk gegeven. Wij verwachten dat je de lessen zelfstandig door kan werken en er over nadenkt hoe je de aangereikte leerstof praktisch inzetbaar kan maken. Het is van belang je eigen voortgang in de gaten te houden en jezelf te blijven motiveren.
Voor deze opzet is niet zomaar gekozen. Ook dit vakgebied vraagt om in verschillende situaties snel te kunnen schakelen en zelfstandig problemen te kunnen oplossen.

Inhoud E-learning
Het werk van de Civiele Bewindvoerder
De opleiding start met het werkveld van de bewindvoerder. Wie is die Civiele Bewindvoerder, wat doet hij en wat is zijn rol in relatie tot derden? Je raakt bekend met het beroepsprofiel en krijgt inzicht in de verschillende stappen van het werkproces van de bewindvoerder. Daarnaast maak je kennis met de activiteiten van de bewindvoerder bijvoorbeeld hoe voer je een intakegesprek en hoe zet je een financiële administratie op?

Gedurende opleiding maak je opdrachten als afsluiting van elk hoofdstuk. Per opdracht is het verschillend of je deze zelf nakijkt of inlevert bij de docent.

Als bewindvoerder moet je van verschillende markten thuis zijn om de belangen van je klant te kunnen behartigen. Je hoeft geen expert in alles te zijn, maar toch is het belangrijk dat je bekend bent met het zorgstelsel, hypotheken, belastingen en verzekeren. Aan de hand van een casus worden de verschillende kennisvelden aan de orde gesteld.
Uiteraard wordt er ook stil gestaan bij uiteenlopende praktijksituaties en praktische vraagstukken waar je als bewindvoerder voor kunt komen te staan. Aan jou de uitdaging om met deze opdrachten aan de slag te gaan.
In deze module staat de relatie en communicatie met klanten centraal. De communicatie is één van de belangrijkste instrumenten van een bewindvoerder. Je krijgt handvatten voor communiceren aan de telefoon of face to face. Naast de theorie over verschillende gesprekstechnieken wordt er tijdens de praktijkdag geoefend om je vaardiger te maken in je communicatie. Een belangrijk onderdeel hiervan is het voeren van een intakegesprek. In de online omgeving tref je diverse webcolleges aan met onder andere een voorbeeld van een slecht nieuws gesprek.
Tijdens dit onderwerpt wordt er ingezoomd op schuldsituaties van de klant. Wat doe je als bewindvoerder wanneer er sprake is van schulden? Welke rol heb je dan? Wat zijn schulden en welke mogelijke acties kun je als bewindvoerder dan ondernemen?
Verder zullen we ingaan op zaken als schuldhulpverlening, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, deurwaarders en incasso en vergoedingen.
Het Nederlandse belastingstelsel is een zeer omvangrijk onderwerp met veel regels en uitzonderingen. Als financieel hulpverlener heb je een bepaalde basiskennis nodig van het belastingstelsel. Deze module biedt jou deze basiskennis.
Als financieel hulpverlener bekijk jij op basis van de gegevens van de cliënt, of alle fiscale mogelijkheden met betrekking tot de inkomstenbelasting en of toeslagen volledig worden benut.
De volgende onderwerpen zullen worden behandeld:

 • Het boxenstelsel
 • Het begrip partnerregeling
 • Persoonsgebonden aftrek
 • De eigen woningregeling
Als Civiele Bewindvoerder kun je te maken krijgen met een beslagleggingsituatie bij de onder bewind gestelde.
De klant kan worden geconfronteerd met verschillende wijzen van beslag. De meest voorkomende wijze is loonbeslag. Daarnaast kennen we ook beslag op huurtoeslag, zorgtoeslag, bodembeslag, derdenbeslag, executoriaal beslag en conservatoir beslag.
Daarnaast behandelen we ook het verloop van een faillissement en de beëindiging.
Ter voorbereiding op het theorie examen ontvang je diverse kennisvragen in zowel multiple choice als casus opdrachten. Tevens is het mogelijk om de memotrainer in te stellen voor een examendatum, om zo gericht te trainen.

Voorbereiding en studiebelasting
Voor het bestuderen van de theorie en het uitwerken van huiswerkopdrachten dien je rekening te houden met een studiebelasting van 10 à 15 studie uren per week.

Wil je ook schuldenbewind uitvoeren?
Dan biedt de module schuldenbewindvoerder als vervolg module na de opleiding civiele bewindvoerder je de mogelijkheid. Klik hier voor meer informatie.
Praktijkdag

Voor aanvang van de praktijkdag kan je al je punten doorgeven die je graag wilt bespreken tijdens de praktijkdag, zodat je optimaal wordt voorbereid op het examen.

Als Civiele Bewindvoerder ondersteun je mensen die zelf geen beslissingen kunnen of willen nemen over hun financiële zaken. Je leert op welke manier je je rol als Bewindvoerder uitvoert en je de financiën van iemand overneemt, structureert en beheert. Als Bewindvoerder ben je ook aanspreekpunt voor de betrokkene(n). Daarom leer je op welke wijze je het beste kunt communiceren en hoe je op de juiste manier gesprekken voert. Tijdens de praktijkdag zullen voornamelijk de communicatieve vaardigheden worden geoefend.
Het middagdeel staat in het teken van het examenonderdeel assessment.

Alle data voor de praktijkdagen tref je in de E-learning aan. Om de 2 à 3 maanden is er een praktijkdag ingepland.

Live webcolleges

Tijdens de opleiding ontvang je een gratis live webcollege.
Voorafgaand aan het live webcollege kan je vragen insturen zodat deze behandeld worden. De docent zal tijdens het live webcollege aandacht besteden aan de theorie omtrent bewindvoering met diverse ondersteunende casussen. Er is ook een chat ingebouwd zodat je tijdens het live webcollege ook direct vragen kan stellen.
Alle data omtrent het live webcollege tref je in de E-learning aan.

Examen

Het examen bestaat uit drie onderdelen; theorie examen, praktijk-assessment en de Scriptie Sociale Kaart.
Het praktijk-assessment is een mondeling examen waarbij de volgende componenten worden getoetst:

 • Houding en uitstraling. Is de kandidaat in staat de houding en uitstraling aan te nemen die past bij een bewindvoerder;
 • Communicatie. Hier worden de communicatieve vaardigheden van de kandidaat beoordeeld;
 • Argumenteren en onderbouwen. Hierbij wordt gekeken in hoeverre de kandidaat in staat is oplossingen en adviezen te formuleren die nodig zijn voor een succesvol opzetten en continueren van een bewindvoeringstraject.

Uitslag examen
Binnen 10 werkdagen. Het theorie examen maak je online, de scriptie sociale kaart lever je online in en het praktijk-assessment wordt afgenomen tijdens de praktijkdag.

Instituut Certificaat
Voor alle drie de examenvakken moet een ruime voldoende worden gehaald, minimaal een 6. Daarna wordt het Instituut certificaat uitgereikt.

Herexamen
Er bestaat de mogelijkheid van een herexamen voor 1 of meerdere examen vakken.

Opleidingsduur

Je kunt de e-Learning civiele bewindvoerder binnen vier maanden afronden mits je rekening houdt met minimaal 15 uur studiebelasting per week.
Je hebt maximaal 1 jaar toegang tot de e-Learning.

Welke doorgroeimogelijkheden zijn er?
Na de opleiding civiele bewindvoerder heeft u diverse doorgroeimogelijkheden:


Kosten

Deelname kosten: € 949,-

Keuze uit betalen met factuur, IDEAL of betaling in termijnen
Betalen in 4 termijnen + €100,- administratie kosten

 • Digitaal lesmateriaal is gratis. Studiemateriaal thuis ontvangen €39,95.

Inschrijven


Kennis- en expertisecentrum
Heb je na de opleiding nog vakinhoudelijke vragen? Dan kun je kosteloos terecht bij onze kennis- en expertisecentrum.

Vragen?
Wij bellen je graag terug

Naam*

Telefoonnummer*

Onderwerp*

Datum en tijdstip terugbellen

Advies nodig?

Vrijblijvend online advies van onze opleidingsmanagers

Online advies

Gratis online advies zonder reiskosten

Klik hier

Delen