Wat zijn de eigenschappen van een schuldhulpverlener?

Geplaatst op

Eigenschappen van een schuldhulpverlener kunnen uiteen lopen van budgetteren tot het beheersen van goede communicatieve vaardigheden. Maar welke eigenschappen moet een schuldhulpverlener nog meer bezitten?

Het uitvoeren van de verschillende activiteiten in het proces vraagt van de schuldhulpverlener een goede kennis van onder andere wet- en regelgeving, procedures en rekenmethodes. Daarnaast dient een schuldhulpverlener over uiteenlopende vaardigheden te beschikken om een goede dienstverlening tot stand te kunnen brengen. Zo moet de schuldhulpverlener communicatief vaardig zijn, kan hij budgetplannen opstellen en is hij in staat om cliënten te coachen en te adviseren.

eigenschappen van een schuldhulpverlener

De kennis, inzichten en verschillende vaardigheden waarover de schuldhulpverlener moet beschikken zijn door de Learncare Academy vertaald in een profiel. Tijdens de opleiding schuldhulpverlener krijg je handvatten aangereikt om je binnen dit profiel verder te professionaliseren.

Competenties van de schuldhulpverlener

Van de schuldhulpverlener wordt verondersteld dat hij beschikt over de volgende competenties:

• Overtuigen en beïnvloeden

De schuldhulpverlener maakt in het contact een krachtigepositieve indruk:
– komt actief met ideeën en meningen naar voren en zorgt voor een onderbouwing met steekhoudende argumenten.
overtuigt en beïnvloedt ook op het emotionele vlak en geeft duidelijk en krachtig inhoud en sturing aan een gesprek, discussie en/of onderhandeling.
– streeft naar overeenstemming over en draagvlak voor de uitkomst.
Deelcomponenten:
 Indruk maken op anderen
 Gesprekken richting geven
 Emoties aanspreken
 Ideeën en meningen naar voren brengen en onderbouwen
 Onderhandelen
 Overeenstemming nastreven

• Analyseren

De schuldhulpverlener controleert gegevens en aannames kritisch en zorgvuldig;
– brengt hier structuur in aan;
– analyseert gegevens grondig;
– scheidt hoofd- van bijzaken en legt de nodige verbanden;
– genereert (nieuwe) informatie uit gegevens;
– komt op basis van een systematische analyse tot conclusies en/of oplossingen voor (complexe) problemen.
Deelcomponenten:
 Informatie genereren uit gegevens
 Gegevens controleren en aannames toetsen
 Informatie uiteenrafelen
 Conclusies trekken
 Oplossingen voor problemen bedenken
 Verbanden leggen

• Relaties bouwen en netwerken

De schuldhulpverlener investeert actief in het opbouwen van goede werk-/klantrelaties;
– legt, op verschillende niveaus, gemakkelijk contact en vindt vlot aansluiting;
– onderhoudt actief het eigen relatienetwerk en maakt er indien nodig goed gebruik van;
– zet zich er voor in ook bij moeilijkheden de relatie goed te houden;
– neemt zo nodig de rol van bemiddelaar op zich bij onenigheid tussen anderen
Deelcomponenten:
 Relaties opbouwen met mensen
 Relaties opbouwen op verschillende niveaus
 Relatienetwerk onderhouden en benutten
 Goede relatie behouden bij moeilijkheden
 Bemiddelen bij onenigheid

• Begeleiden

De schuldhulpverlenercoacht, adviseert en/of motiveert anderen gericht in het bereiken van doelen en/of het uitvoeren van taken en opdrachten;
– zet anderen ertoe aan resultaten te realiseren en problemen (zelfstandig) op te lossen;
– ondersteunt anderen actief in hun ontwikkeling.
Deelcomponenten:
 Coachen
 Adviseren
 Motiveren
 Andere ontwikkelen

• Aandacht en begrip tonen

De schuldhulpverlener toont belangstelling en begrip voor de ideeën, opvattingen en emoties van anderen;
– kan zich inleven in hun standpunten en gevoelens;
– luistert goed en laat voldoende verdraagzaamheid en welwillendheid zien;
– toont gepaste bezorgdheid en steunt anderen wanneer die het moeilijk hebben;
– laat zien ook zichzelf goed te kennen
Deelcomponenten:
 Interesse tonen
 Luisteren
 Verdraagzaamheid en welwillendheid tonen
 Inleven in andermans gevoelens
 Begrip hebben voor de standpunten en houding van anderen
 Anderen steunen
 Bezorgdheid tonen voor anderen
 Zichzelf kennen en laten zien

• Ethisch en integer handelen

De schuldhulpverlener toont zich integer en handelt consequent in lijn met de binnen de organisatie, (beroeps)groep en/of maatschappij geldende normen en waarden;
– houdt rekening met de omgeving en respecteert verschillen tussen mensen
Deelcomponenten:
 Ethisch handelen
 Integer handelen
 Verschillen tussen mensen respecteren
 Omgevingsverantwoord handelen

• Formuleren en rapporteren

De schuldhulpverlener rapporteert nauwkeurig en volledig en brengt een logische, heldere structuur aan in rapportages, verslagen en/of documentatie;
– formuleert vlot en bondig;
– hanteert correcte spelling en grammatica;
– presenteert informatie op een aantrekkelijke en boeiende wijze en stemt zichzelf goed af op de ontvanger(s).
Deelcomponenten:
 Correct formuleren
 Nauwkeurig en volledig rapporteren
 Structuur aanbrengen
 Vlot en bondig formuleren
 Aantrekkelijk en boeiend formuleren
 Communicatie op de ontvanger(s) richten

• Plannen en organiseren

De schuldhulpverlener formuleert voor het werk/activiteiten duidelijke, concrete en uitdagende doelen en prioriteiten;
– plant en organiseert activiteiten doelmatig en doeltreffend;
– regelt adequaat de benodigde mensen en middelen;
– bewaakt nauwgezet het halen van de gestelde doelen en deadlines
Deelcomponenten:
 Doelen en prioriteiten stellen
 Activiteiten plannen
 Tijd indelen
 Mensen en middelen organiseren
 Voortgang bewaken

• Vraaggericht en klantgericht werken

De schuldhulpverlener achterhaalt actief de behoeften en verwachtingen van interne en/of externe klanten;
– probeert hier zoveel als mogelijk bij aan te sluiten;
– stelt zich klantgericht op;
– houdt de tevredenheid van “klanten” goed in de gaten en onderneemt zo nodig actie
Deelcomponenten:
 Behoeften en verwachtingen achterhalen
 Aansluiten bij behoeften en verwachtingen
 “Klant”-tevredenheid in de gaten houden

Word jij enthousiast bij het zien van bovenstaande competenties en zie jij dit vakgebied wel zitten? Start dan met de opleiding schuldhulpverlener. Dit kan klassikaal of online.