Privacyverklaring en Klachtenreglement

Privacyverklaring

1 Inleiding
Wij hechten veel waarde aan uw privacy. Wij dragen er daarom zorg voor dat de gegevens die wij over u te weten komen vertrouwelijk worden behandeld. Daarnaast zorgen wij ervoor dat wij ons houden aan de geldende privacywetgeving. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de persoonsgegevens die wij van u ontvangen. Al onze partijen waarmee wij een samenwerking hebben, hebben een verwerkersovereenkomst met ons getekend.
Welke gegevens verwerken wij en met welk doel;
– Naam
– Adres, postcode, woonplaats
– Geboortedatum/plaats
– E-mail adres
– Telefoonnummer
Bovenstaande gegevens hebben wij nodig om;
• de registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen training, opleiding, masterclass, webinar, e-learning , examen
• het verzorgen van de door u gekozen training, opleiding, masterclass, webinar, e-learning , examen;
• om u onze nieuwsbrief of brochure toe te zenden;
• om u de door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren.

2 Bescherming van de privacy
Learncare Academy hanteert de onderstaande principes en uitgangspunten ten aanzien van het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens.
1. Waar nodig vragen wij u toestemming voor gegevensverwerking, die geeft u door middel van een actieve handeling. Dit kan door middel van schriftelijk toestemming geven.
2. Als wij u toestemming vragen, doen we dit in begrijpelijke en eenvoudige taal.
3. Learncare Academy zal nooit persoonsgegevens voor andere doeleinden gebruiken, op welke manier dan ook, dan waarvoor zij verkregen zijn. En nooit doorgeven aan derde partijen welke geen partij van ons zijn.
4. Op onze website staat deze privacyverklaring en kunt u altijd nalezen en via info@learncare.nl kunt u uw standpunt ten aanzien van het verzamelen van gegevens aanpassen.
5. Wij vragen onze partners deze privacyverklaring te onderschrijven en uit te voeren. Dit is ook ondertekend in de verwerkersovereenkomst.
6. De privacyverklaring van Learncare Academy is in overeenstemming met de voorwaarden en verplichtingen die de AVG ons oplegt.

3 Verzamelen van gegevens
Learncare Academy verzamelt op verschillende manieren persoonsgegevens. Sommige gegevens worden door u aangeleverd, andere worden geautomatiseerd verzameld. Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens:
1. Bij een bezoek aan onze websites
2. Bij het inschrijven van een training, opleiding, masterclass, webinar, e-learning , examen
3. Bij het aanmaken van een account voor een inschrijving
4. Door het gebruik maken van de e-learning, online platform
5. Door contact op te nemen met Learncare Academy
6. Door interactie met ons op social media
7. Bij het inschrijven van de nieuwsbrief

3.1 Bij een bezoek aan onze website
Als u onze website bezoekt, ongeacht of u uiteindelijk een inschrijving doet, ontvangen wij via uw webbrowser persoonsgegevens die in de door ons geplaatste cookies zijn opgenomen.. Deze cookies worden gebruikt om u te herkennen bij een volgend bezoek, instellingen op te slaan en de website te verbeteren en/of aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren. Zie ook ons cookiebeleid. Hierin staat bijvoorbeeld hoe u via uw browser de cookies uit kan schakelen.

3.2 Bij het inschrijven van een training, opleiding, masterclass, webinar, e-learning, examen (nader genoemd alleen training)
In verband met het inschrijven van een training van de Learncare Academy worden uw naam en contactgegevens verwerkt voor onze facturatie en deelname. We verzamelen uw voor- en achternaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en andere soortgelijke contactgegevens. Dit heeft tot doel dat we u persoonlijk kunnen benaderen per brief, email, social media en telefoon. We verzamelen betalingsgegevens die nodig zijn om uw betaling te verwerken als u een inschrijving doet, zoals het nummer van uw betaalinstrument (een rekeningnummer). Deze gegevens zijn pas noodzakelijk als u zich definitief heeft ingeschreven en worden derhalve niet in een andere context van u gevraagd.

3.3 Bij het aanmaken van een account voor een inschrijving
Bij het inschrijven vult u uw gegevens in zoals ook staat vermeld bij 3.2. Wachtwoorden zijn zo beveiligd dat medewerkers deze niet kunnen bekijken. Alles is beveiligd door middel van SSL. En inlogpagina’s hebben brute force-beveiliging.

3.4 Bij het gebruik maken van de e-learning, online platform
Bij het inschrijven heeft u uw gegevens ingevuld zoals ook staat vermeld bij 3.2.
Alle wachtwoorden worden middels onomkeerbare encryptie opgeslagen zodat niemand deze kan reconstrueren bij verlies en op applicatieniveau worden SSL-verbindingen ingezet.

3.5 Door contact op te nemen met Learncare Academy
Wanneer u de hulp van Learncare Academy inroept voor ondersteuning, verzamelen we gegevens over u die relevant zijn voor het kunnen helpen/begeleidden. Het betreft hier gegevens zoals contactgegevens. Dit is noodzakelijk om tot een probleemoplossing te kunnen komen en dit wordt alleen verzameld indien u daarmee instemt. We verzamelen communicatiegegevens zoals afzendergegevens, onderwerp en inhoud van e-mailcorrespondentie. We verzamelen tekst of andere inhoud van chatberichten. We verzamelen berichten die u naar ons verstuurd hebt, zoals feedback en beoordelingen die u geschreven hebt, of vragen aan en informatie die u verschaft hebt in het kader van klantondersteuning.
Het doel van deze gegevensverwerking is het ontwikkelen van een klantbeeld waardoor onze dienstverlening beter op uw behoeften, vaardigheden en communicatiewensen is af te stemmen.

3.6 Door interactie met ons op social media
Als u ons op social media aanschrijft, noemt of volgt worden de gegevens die op het desbetreffende platform in uw profiel heeft opgenomen voor ons inzichtelijk. Deze gegevens gebruiken we om u via datzelfde kanaal productinformatie, aanbiedingen en ondersteuning te kunnen bieden.

3.7 Bij het inschrijven van de nieuwsbrief
Bij het inschrijven van onze nieuwsbrief vragen wij alleen uw e-mail adres en kunt u zelf ten alle tijden zichzelf weer uitschrijven.

4 Toestemming
Buiten het hierboven beschreven gebruik van uw gegevens, vragen we u altijd uitdrukkelijk om toestemming om uw gegevens voor een bepaald doel te gebruiken.

5 Beveiliging van uw gegevens
Wij zorgen dat uw gegevens bij ons adequaat beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan in overeenstemming met de wettelijke eisen.

6 Inzage en wijziging van uw gegevens
Als u vragen heeft of opmerkingen heeft over de gegevens die wij van u hebben, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die onderaan deze privacyverklaring zijn opgenomen. U heeft de volgende rechten:
• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij van u hebben en wat wij daarmee doen
• inzage krijgen in de persoonsgegevens die wij van u hebben
• het laten verbeteren van fouten in de persoonsgegevens die wij van u hebben
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens die wij van u hebben
• het intrekken van uw toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens van u waarvoor wij uw uitdrukkelijke toestemming hebben ontvangen
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van de persoonsgegevens die wij van u hebben

7 Bewaren van uw gegevens
Als u onze website bezoekt, worden de gegevens die daarbij beschikbaar komen 12 maanden na het laatste bezoek bewaard. Gegevens met betrekking tot uw inschrijving en daarmee samenhangende ondersteuning worden 2 jaar na het beëindigen van de training verwijderd, tenzij er een andere wettelijke verplichting op deze gegevens berust.

8 Klachten
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de instantie die toezicht houdt op de naleving van de geldende privacywetgeving in Nederland. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl leest u hoe een klacht ingediend kan worden.

9 Invoering
Bovenstaande privacyverklaring treedt uiterlijk 25 mei 2018 in werking en daarmee vervallen per direct eerder gepubliceerde privacy verklaringen.

10 Contact
Heeft u nog vragen over deze verklaring? Neem dan contact op via info@joany-hesterman

Klachtenreglement

In het kader van de opdrachten die Learncare ten behoeve van diverse opdrachtgevers
uitvoert, waarbij persoonsgegevens van derden door de opdrachtgever ten behoeve van
de uitvoering van het project aan Learncare ter beschikking worden gesteld, houdt
Learncare zich aan de navolgende regels ten aanzien van de afhandeling van klachten:

 1. Een klacht met betrekking tot uitlaten en / of gedragingen van medewerkers van
  Learncare dan wel door Learncare ingehuurde derden kan schriftelijk worden gericht aan
  de directie van Learncare.
 2. Een onder 1) genoemde klacht kan voorts mondeling worden ingediend bij de directie
  van Learncare, op basis waarvan de directie van Learncare kan verzoeken om een
  schriftelijke weergave van de klachten behoeve van de verdere afhandeling.
 3. Aan de klager zal binnen een termijn van maximaal vier weken na een schriftelijke
  indiening van de klacht dan wel een schriftelijke weergave van de klacht een bevestiging
  krijgen van de directie van Learncare, waarin de datum van de onder 1) genoemde feiten
  evenals een korte omschrijving zal zijn opgenomen.
 4. In geval de afhandeling van de klacht enkel op basis van mondelinge indiening
  plaatsvindt, zal de onder 3) genoemde bevestiging niet worden verstrekt.
 5. Bij een mondelinge en / of schriftelijk ingediende klacht zullen zowel ten aanzien van
  de klager als ten aanzien van de degene op wie de klacht betrekking heeft, het principe
  van hoor- en wederhoor worden toegepast. Van deze gelegenheid wordt een schriftelijk
  verslag gemaakt, dat aan beide partijen wordt toegezonden.
 6. Afhandeling van de klacht zal binnen een termijn van vier weken na de bevestiging
  van de klacht plaatsvinden.
  6.1 Als blijkt dat er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, dan word de
  deelnemer hiervan binnen twee weken schriftelijk op de hoogte gesteld. In deze
  schriftelijke bevestiging zal worden toegelicht waarom er een langere tijd nodig is en zal
  hierin worden vermeld hoeveel langer er nog nodig zal zijn. Dit zal altijd weer binnen een
  termijn van vier weken zijn.
 7. De klager zal in geval van klacht schriftelijk en gemotiveerd in kennis worden gesteld
  van de bevindingen van de directie van Learncare en van maatregelen die naar
  aanleiding van de bevindingen ondernomen zijn of ondernomen worden gesteld.
 8. Learncare zal de ingediende klachten registreren, voor wat betreft de aard, de omvang
  en de als gevolg hiervan ondernomen maatregelen. Deze registratie kan op verzoek van
  de opdrachtgever ter beschikking van die opdrachtgever worden gesteld.
 9. De directie van Learncare behoudt zich het recht voor om zichzelf bij de afhandeling
  van klachten te vervangen door Maet Advocaten, die niet direct bij de gedragingen en /
  of uitlatingen die aanleiding tot de klacht zijn, is betrokken.
 10. Het oordeel van de beroepsinstantie is voor het opleidingsinstituut bindend.
 11. Een klacht zal ten alle tijden vertrouwelijk worden behandeld. De klacht wordt
  geregistreerd en voor een duur van twee jaar bewaard.