Hoe verloopt het incassotraject van schuldeisers?

Geplaatst op

Bij de meeste cliënten zijn hun financiële problemen dusdanig geëscaleerd dat zij te maken hebben met incassobureaus en deurwaarders. Dit zijn de organisaties die namens een schuldeiser de vordering proberen te incasseren. Dit betekent dat de schuldhulpverlener er vanwege zijn beroep ook mee te maken krijgt. Hij gaat met deze instanties onderhandelen om te komen tot een oplossing.

Ook het incassotraject verloopt in fases, van een vriendelijk verzoek tot betalen tot en met een beslaglegging op het inkomen of inboedel. De buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten van het invorderen van een vordering worden op de schuldenaar verhaald. Onderstaand zal aandacht worden besteed aan het traject van incassomaatregelen en de mogelijkheden die een schuldeiser heeft om aan zijn geld te komen.

Herinnering ► aanmaning (ingebrekestelling) ► verzuim ► incassokosten

incassotraject

Incasso door de schuldeiser zelf

De eerste stap bij niet betaalde rekeningen wordt bijna altijd door de schuldeiser zelf gezet. Meestal volgen eerst één of meerdere herinneringen en vervolgens aanmaningen waarin verzocht wordt de vordering te betalen.

In de schriftelijke aanmaning wordt de schuldenaar in gebreke gesteld. Dit is een schriftelijke mededeling waarin hij wordt aangemaand te betalen. In een schriftelijke aanmaning krijgt de schuldenaar nog wel enige tijd (meestal twee weken) om alsnog aan de betalingsplicht te voldoen. Gebeurt dat niet, dan is de schuldenaar in verzuim. Pas bij verzuim mag de schuldeiser kosten in rekening brengen om zijn vordering betaald te krijgen. In de schriftelijke aanmaning moet dat dan wel worden vermeld.

Incassobrief

Een incassobrief kan zowel door schuldeiser als door een incassobureau of deurwaarder worden opgesteld. Sommige schuldeisers besteden het opstellen van deze brieven uit aan incassobureaus of deurwaarders. In dat geval is dit het laatste stadium dat schuldenaar nog kan betalen aan de schuldeiser zelf.

In de incassobrief kan onder meer worden vermeld:
• Hoogte en specificatie van de hoofdsom (het oorspronkelijke bedrag);
• Aanmaning tot betaling binnen een bepaalde termijn;
• Zo nodig melding maken van ingebrekestelling;
• Aanzegging van buitengerechtelijke incassokosten en rente;
• Waarschuwing dat bij gebreke van betaling rechtsmaatregelen zullen volgen.

Incassobureaus

Als een schuldeiser zijn geld nog niet heeft ontvangen, zal hij vaak de hulp inschakelen van een incassobureau. Een aantal bureaus is verenigd in de NVI (Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen). Het doel hiervan is dat incassobureaus professioneel optreden. Een incassobureau heeft geen machtsmiddelen, hoewel hun soms dreigende taal dat wel doet vermoeden. Zij hebben geen ander drukmiddel dan het uiten van dreigende taal. Om te imponeren wordt soms een (nep)oproep meegestuurd om bij de rechter te verschijnen.

Een incassobureau kan geen beslag leggen op inboedel of inkomen!

Er zijn verder geen voorwaarden om een incassobureau te starten. Dit verklaart wellicht het verschil tussen de professionele en minder professionele incassobureaus. In de praktijk gedraagt het merendeel zich echter correct. De incassokosten die worden gemaakt, komen voor rekening van de schuldenaar. De praktijk leert dat het werk van incassobureaus wel degelijk effect heeft. De meeste vorderingen worden uiteindelijk voldaan. In de praktijk van de schuldhulpverlening komen die gevallen echter niet vaak voor.

Deurwaarder of gerechtsdeurwaarder

Wordt een vordering nu nog niet betaald, dan kan het incassobureau in overleg met de schuldeiser ervoor kiezen de incasso uit handen te geven aan een (gerechts)deurwaarder. Dit is een door de Kroon benoemde openbare ambtenaar die specifieke taken verricht waartoe alleen hij bevoegd is.

 Ambtelijke taak
Allereerst heeft een deurwaarder een ambtelijke taak. Hij brengt exploten uit. Dit zijn aktes (processen-verbaal) waarbij hij verslag doet van het overhandigen van een gerechtelijk stuk, zoals dagvaardingen (waarbij de schuldenaar wordt opgeroepen om voor de rechter te verschijnen) , beslag op roerende zaken, etc.
 Rechtelijke beslissingen uitvoeren
De deurwaarder voert ook rechtelijke beslissingen uit. Dit heet dan executie of tenuitvoerlegging van het vonnis. Een voorbeeld is het leggen van beslag bij de schuldenaar. Een kantongerecht behandelt vorderingen tot € 25.000,00. Daarboven worden vorderingen door de civiele rechtbank behandeld.
 Niet ambtelijke taken
Deurwaarders hebben ook niet ambtelijke taken, zoals het verlenen van rechtskundige bijstand in kantongerechtprocedures en het geven van juridische adviezen. Ook kan een deurwaarderskantoor als incassobureau werkzaam zijn.

Dagvaarding

In een dagvaarding wordt door de deurwaarder aan de schuldenaar meegedeeld dat hij op een bepaald tijdstip bij de kantonrechter moet verschijnen. Ook de reden van de dagvaarding staat hierin vermeld. De deurwaarder heeft hiermee als doel van de rechter toestemming te krijgen om invorderingsmaatregelen te nemen zoals het leggen van beslag op het vermogen van de schuldenaar. Als de rechter de vordering vaststelt, dan is er sprake van een vonnis.

Het heeft voor de schuldenaar geen zin om bij de zitting aanwezig te zijn. De rechter stelt in feite slechts de vordering vast. Slechts als de vordering in de ogen van de schuldenaar onjuist is of niet klopt, heeft aanwezigheid wel zin. De schuldenaar kan dan verweer voeren tijdens de zitting. Het is ook mogelijk om vooraf schriftelijk verweer te voeren.

Vonnis en betekening

Als geconstateerd is dat de vordering correct is, wordt door de rechter “vonnis toegewezen”. Dit vonnis wordt door de deurwaarder vervolgens “betekend” bij de schuldenaar, in een “betekening”. Dat wil zeggen dat de schuldenaar, ook in een exploot, door de deurwaarder wordt geïnformeerd over de toewijzing van het vonnis. De deurwaarder geeft de betekening meestal persoonlijk af aan de schuldenaar. Ook mag hij de betekening in de brievenbus gooien als hij het vermoeden heeft dat betrokkene op dat adres woont. Een schuldenaar kan zich dan niet beroepen op het feit dat hij de betekening nooit heeft gezien.

Executie van vonnis
Zo nodig gaat de deurwaarder nu over tot executie (uitvoering) van het vonnis.