Hoe voer je motiverende gesprekken met je cliënt?

Geplaatst op

Als sociaal financiële hulpverlener wil je bereiken dat de cliënt op het voor hem of haar optimale niveau van maatschappelijk functioneren terecht komt. Motiverende gesprekstechnieken die ontwikkeld zijn in de verslavingszorg om cliënten te stimuleren over nieuw gedrag na te denken en toe te passen, zijn ook nuttig bij de contacten met jouw cliënten.
Hierbij zijn de volgende aandachtspunten van belang:

Empathie: Het tonen van empathie zorgt ervoor dat de cliënt het gevoel krijgt dat je als hulpverlener begrijpt hoe hij of zij staat tegenover het gevraagde.

wat is het doel van budgetcoaching?

Niet-moralistische houding: Iedereen heeft opvattingen, ideeën en (waarde)oordelen over tal van zaken, dus ook jij. Het is van belang te leren om eigen opvattingen niet te laten doorklinken in gesprekken. Als coach moet je in staat zijn om de ideeën en de huidige manier van doen van de cliënt te accepteren. Dit houdt ook in dat het geen zin heeft je cliënt van je opvattingen op de hoogte te stellen. Dit leidt namelijk niet tot een mogelijke verandering. Integendeel, je cliënt zal zich al snel verzetten als hij merkt dat je hem probeert te overtuigen dat hij iets moet veranderen in zijn gedrag of iets nieuws moet doen.

Actief luisteren: Luister naar het verhaal achter het verhaal: wat laat jouw cliënt je weten over zijn waarden en overtuigingen, zijn belangen, zijn motivatie. Haal datgene naar voren dat meehelpt het doel te bereiken.

Niet meteen oplossingen aandragen: Vraag eerst aan jouw cliënt welke mogelijkheden hij ziet en hoe hij daar zelf tegenaan kijkt. Op die manier kun je erachter komen in welke fase van gedragsverandering jouw cliënt zit.

Inzicht krijgen in de balans tussen kennis, gevoelens en gedrag: Probeer te achterhalen of de kennis, gevoelens en het gedrag van jouw cliënt over de door jouw voorgestelde actie met elkaar in overeenstemming zijn. Een situatie waarin deze elementen niet met elkaar overeenstemmen, wordt door iemand als uiterst onaangenaam ervaren. Dit wordt ook wel cognitieve dissonantie genoemd. Jouw cliënt zal proberen om één van deze elementen zodanig te veranderen dat er weer overeenstemming bestaat. Als iemand zich in een toestand van cognitieve dissonantie bevindt, zal er altijd na verloop van tijd een verandering in één van de elementen optreden.

Bijvoorbeeld: jouw cliënt heeft gezegd dat hij het belangrijk vindt om een abonnement op te zeggen, maar hij heeft het niet gedaan. Als je daarop terugkomt, kan hij aangeven het toch niet zo belangrijk te vinden. Inzicht in de (dis)balans tussen de elementen kan nuttig zijn bij de benadering van de andere partij.

Wil je coachen op dieperliggende aspecten van budgetteren? Volg dan de masterclass psychologisch budgetgedrag. In deze interessante masterclass gaat het over het helder krijgen van de werkelijke redenen van het bestedingsgedrag van cliënten.