Saneringskrediet versus schuldbemiddeling

Geplaatst op

De schuldhulpverlener heeft de rol van bemiddelaar tussen schuldenaar en schuldeiser, voor mensen die in financiële problemen verkeren. Het doel daarbij is het vinden van een oplossing voor de problematische schuldsituatie van de cliënt. Eén van de voorwaarden voor het komen tot een oplossing is dat alle schuldeisers hun medewerking willen verlenen en dat de schuldenaar deze regeling redelijkerwijs kan volhouden voor de maximale duur van drie jaar. Verder moet de cliënt in staat zijn (of in staat worden gesteld) om in de toekomst schuldenvrij verder te leven. Dit vraagt dus om activiteiten op verschillende gebieden. We omschrijven hieronder twee processen binnen de schuldregeling, namelijk de saneringskrediet en schuldbemiddeling en leggen de verschillen uit.

incassotraject

Saneringskrediet (of: schuldsanering)

Een verdeelsleutel zorgt ervoor dat alle schuldeisers verhoudingsgewijs evenveel krijgen aangeboden (behalve waar de wet anders voorschrijft). Dit heet een “pondspondsgewijs” aanbod (betekenis: naar evenredigheid).

Is een herfinanciering of een betalingsregeling niet mogelijk en is “informatie en advies” niet afdoende, dan kan een schuldsanering worden overwogen. Bij een schuldsanering wordt door een kredietbank of gemeente een lening (saneringskrediet) aan de schuldenaar verstrekt. Deze lening is het bedrag ter grootte van de berekende totale aflossingscapaciteit over 36 maanden, eventueel minus kosten en rente. Het netto bedrag van het krediet wordt vervolgens aan de schuldeisers aangeboden. Als met dit bedrag de schulden niet helemaal kunnen worden afbetaald, wordt het saneringskrediet over de schuldeisers verdeeld.

Verdeelsleutel
Een verdeelsleutel zorgt ervoor dat alle schuldeisers verhoudingsgewijs evenveel krijgen aangeboden (behalve waar de wet anders voorschrijft). Dit heet een “pondspondsgewijs” aanbod (betekenis: naar evenredigheid). Als de vordering niet helemaal kan worden terugbetaald, wordt gesproken van een “aanbod tegen finale kwijting” (kwijtschelding) van de restantvordering.

Als de vordering op meerdere namen staat (bijvoorbeeld bij ex-gehuwden) wordt gesproken van een aanbod tegen ontheffing van de hoofdelijke aansprakelijkheid. De cliënt is dan niet meer aansprakelijk voor de vordering. Het restant moet door de ex-partner worden betaald.

Gedragscode Schuldhulpverlening
In de Gedragscode Schuldhulpverlening is bepaald dat er sprake is van een geslaagde schuldregeling als alle schuldeisers met het voorstel instemmen. Als dit is gelukt, krijgt de schuldenaar een lening, die rechtstreeks wordt doorbetaald aan de schuldeisers. Er blijft nu één nieuwe schuld over, namelijk het verstrekte saneringskrediet. Deze wordt in beginsel binnen 36 maanden door de cliënt terugbetaald.

Schuldbemiddeling

Alle gelden boven een vrij te laten bedrag worden gereserveerd en het vrij te laten bedrag wordt vervolgens aan de schuldenaar overgemaakt. Deze constructie heet “financieel beheer”.

In het geval van schuldbemiddeling wordt er geen krediet verstrekt maar worden alle maandelijkse inkomsten van een schuldenaar, die boven een vrij te laten bedrag liggen, 36 maanden lang gereserveerd op een aparte reserveringsrekening. Hierbij wordt het volledige inkomen van de schuldenaar naar de kredietbank of beheersbureau overgemaakt.

Alle gelden boven een vrij te laten bedrag worden gereserveerd en het vrij te laten bedrag wordt vervolgens aan de schuldenaar overgemaakt. Deze constructie heet “financieel beheer”. Aan het einde van de termijn wordt het eindbedrag pondspondsgewijs over de schuldeisers verdeeld. Het gebeurt overigens vaak dat er jaarlijks tussentijds wordt uitbetaald.

Finale kwijting
Aan de schuldeisers wordt vooraf verzocht om bij correcte afdracht na 36 maanden voor de eventuele restschuld kwijtschelding (finale kwijting) te verlenen. Omdat nooit zeker is hoe het inkomen (en daarmee het vrij te laten bedrag) zich gedurende drie jaar zal ontwikkelen, wordt een voorstel altijd gedaan op basis van een prognose.

Voorkeur schuldbemiddeling
Een schuldbemiddeling heeft de voorkeur als de verwachting bestaat dat de inkomsten van de cliënt en daarmee de gereserveerde bedragen in de periode van 36 maanden substantieel zullen stijgen. Bij schuldenaren met kansen op een baan bijvoorbeeld, zal er eerder een bemiddeling dan een sanering worden toegepast.

Hierdoor zal er over een periode van 36 maanden meer uitbetaald kunnen worden aan de schuldeisers dan bij een sanering, waarbij het bedrag vooraf (vast) is bepaald. Bij een schuldbemiddeling wordt het vrij te laten bedrag elk jaar opnieuw onderzocht en eventueel aangepast aan de hand van de inkomsten- en uitgavengegevens van de schuldenaar.

Hoge aflossingscapaciteit
Een schuldbemiddeling heeft eveneens de voorkeur als de inkomsten van de cliënt sterk wisselen of niet vaststaan. Aan het verstrekken van een krediet kunnen dan te grote risico´s kleven. Ten slotte heeft een schuldbemiddeling de voorkeur als cliënten een zeer hoge aflossingscapaciteit hebben, waardoor het bedrag van een lening de maximale normen van een kredietbank of gemeente kunnen overschrijden.

Meer informatie over de opleiding schuldhulpverlening NEN 8048:
De opleiding schuldhulpverlener NEN 8048 wordt aangeboden in 2 studievormen; online en klassikaal.
Bij beide studievormen ontvang je 12 maanden toegang tot het online platform.
Dit zorgt er voor dat bij wetswijzigingen jij hier ook van op de hoogte gebracht wordt en altijd het laatste up-to-date lesmateriaal ontvangt.
Ook behoudt je 12 maanden contact met de docent.
Zo kan het zijn dat je met vragen zit uit het werkveld en kan jij binnen deze 12 maanden terecht bij jouw docent.
De klassikale opleiding zal in 6 bijeenkomsten gegeven worden.