Welke activiteiten voert de bewindvoerder uit?

Geplaatst op

De activiteiten die de bewindvoerder uitvoert staan veelal vastgelegd in het plan van aanpak. Een werk- of activiteitenlijst kan een grote hulp zijn voor een soepel verloop van het bewind. Daarbij is het ook raadzaam om activiteiten die buiten de verantwoordelijkheid van de bewindvoerder horen vast te stellen. Als bewindvoerder is het dus belangrijk dat je weet welke activiteiten wel en welke niet tot jouw werkzaamheden behoren. In onderstaande tabel zie je een overzicht van deze activiteiten.

Het is niet zo dat activiteiten die niet tot de werkzaamheden behoren (rechter kolom) niet door de bewindvoerder mogen worden uitgevoerd. In dit artikel willen we laten zien dat het niet vanzelfsprekend is of standaard, dat de bewindvoerder deze werkzaamheden op zicht neemt. Indien de bewindvoerder er voor kiest om wel deze activiteiten uit te voeren dan dient dit expliciet te worden gemaakt bij de betrokkene en de rechtbank (bijvoorbeeld middels het plan van aanpak).

activiteiten bewindvoering

Tot de standaard werkzaamheden behorend

 • HET ONTVANGEN VAN HET INKOMEN EN CONTROLEREN DAT DIT NIET BENEDEN DE BESLAGVRIJE VOET KOMT
 • CONTROLEREN OF ER AANSPRAAK GEMAAKT KAN WORDEN OP LANGDURIGHEIDTOESLAG, TOESLAGENWET DAN WEL OF ER ANDERSZINS RECHT OP AANVULLINGEN BESTAAT
 • CONTROLEREN OF ER AANSPRAAK GEMAAKT KAN WORDEN OP LANGDURIGHEIDTOESLAG, TOESLAGENWET DAN WEL OF ER ANDERSZINS RECHT OP AANVULLINGEN BESTAAT
 • HET UITVOEREN VAN DE BETALINGEN CONFORM HET OPGESTELDE BUDGETPLAN
 • BELASTINGAANGIFTE BOX 1
 • KWIJTSCHELDINGSVERZOEKEN GEMEENTELIJKE HEFFINGEN
 • AANVRAAG (BIJZONDERE) BIJSTAND
 • AANVRAAG HUURTOESLAG
 • REGULIERE HANDELINGEN M.B.T. ONDER BEWIND GESTELDE GOEDEREN
 • REGELMATIG CONTACT RECHTHEBBENDE
 • SPREEKUURCONTACT (BINNEN REDELIJKE GRENZEN)
 • IN BEPERKTE MATE NAAR ZITTING KANTONRECHTER
 • DOEN VAN REKENING EN VERANTWOORDING

Niet tot standaard werkzaamheden behorend *

 • BEWIND BIJ ONDERNEMERSACTIVITEITEN
 • HULP BIJ INGEWIKKELDE NALATENSCHAP
 • HULP BIJ PROBLEMATISCHE SCHULDEN
 • LATERE VERKOOP VAN ONROEREND GOED OF AANDELEN
 • ONTRUIMING VAN DE WONING
 • VERHUIZING
 • BELASTINGAANGIFTEN BOX 2/3
 • FREQUENT NAAR ZITTING KANTONRECHTER

*) Indien de werkzaamheden toch worden uitgevoerd geldt hiervoor een apart tarief. Hiervoor verwijzen wij naar de Tarieven bewindvoering (bron: staatcourant) het Landelijk Overleg Kantonsectorvoorzitters stelt elk jaar de tarieven vast. De rechtbank dient wel vooraf toestemming te geven voor de werkzaamheden.